Onthaal

Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen van de portaalsite van AFI.ESCA Luxembourg S.A.


Uitgever van de site :

Extranet van de vennootschap AFI.ESCA Luxembourg S.A. https://www.afi-esca.lu/
Maatschappelijke zetel: rue du Fort Wallis 4, L-2714 Luxembourg
Telefoon: (+352) 26 37 85 95 55
Inschrijvingsnummer in het RCSL (Handels- en vennootschappenregister van Luxemburg): B 175 991
Erkenningsnummer: 2013 2204 277
BTW-nummer: LU 26 95 03 11
Publicatiedirecteur : dhr. Stéphane VOMSCHEID

AFI.ESCA Luxembourg S.A. is een verzekeringsmaatschappij die erkend is door het Ministerie van Financiën van de Luxemburgse Regering voor de takken Leven: I, III, VI en die onder het toezicht staat van het Commissariat aux Assurances, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Webhosting van de site :

Sociale benaming : Euro-Information
Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap (SAS)
Adres van de maatschappelijke zetel : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 Strasbourg
Telefoon : +33 (0)3.88.14.88.14
Identificatienummer : B 312 730 674 R.C.S Strasbourg


Algemene Gebruiksvoorwaarden van de portaalsite van AFI.ESCA Luxembourg S.A.


Artikel 1 – Voorwerp van de site

Deze site is voorbehouden voor onderschrijvers van levensverzekerings- en/of kapitalisatieproducten verzekerd door de maatschappij AFI.ESCA Luxembourg S.A., met als doelstelling de raadpleging van hun contracten.
De voorgestelde producten en diensten op de portaalsite zijn bestemd om gebruikt te worden volgens de van kracht zijnde contractuele voorwaarden.


Artikel 2 – Toegang en beschikbaarheid van de diensten

De portaalsite is gratis toegankelijk voor alle in voorgaand artikel genoemde personen die over een internettoegang beschikken. De kosten met betrekking tot de toegang van de dienst, ongeacht of het gaat om kosten voor de hardware, de software of de internettoegang zijn ten laste van de internetgebruiker, die als enige verantwoordelijk is voor de goede werking van zijn informatica uitrusting alsook voor zijn toegang tot het internet.

AFI.ESCA Luxembourg S.A. behoudt zich het recht om de toegang tot de portaalsite unilateraal en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan iedere internetgebruiker die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

AFI.ESCA Luxembourg S.A. streeft ernaar om de diensten 7 dagen op 7, 24 uur op 24, beschikbaar te houden, doch kan er toe genoodzaakt zijn de toegang te onderbreken, namelijk voor onderhoud of update, of om andere technische redenen.

AFI.ESCA Luxembourg S.A. is in geen geval verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien, voor de internetgebruiker of iedere andere derde.


Artikel 3 – Algemene waarschuwing

De internetgebruiker die de portaalsite gebruikt werd uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van de risico’s verbonden aan de technische bijzonderheden van het internet netwerk. AFI.ESCA Luxembourg S.A. kan dus niet waarborgen dat de informatie welke op de site wordt uitgewisseld, niet door derden zal onderschept worden.

Algemeen kan AFI.ESCA Luxembourg S.A. niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site, met inbegrip van iedere destructieve schade, virus of gelijk welke andere parasiet die de informatica uitrusting of ieder ander goed van de internetgebruiker zou kunnen infecteren.


Artikel 4 – Cookies – getuigen van toegang

De internetgebruiker is ingelicht dat bij zijn bezoeken op de portaalsite, er zich automatisch een cookie kan installeren op de harde schijf.

Een cookie is een element dat niet toelaat de gebruiker te identificeren, maar dient ter registratie van de gegevens met betrekking tot de navigatie ervan op de Extranet portaalsite.

De internetgebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze praktijk en geeft AFI.ESCA Luxembourg S.A. de toestemming om er gebruik van te maken. Hij kan deze cookie deactiveren via de instellingen van zijn browser.


Artikel 5 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AFI.ESCA Luxembourg S.A. hecht bij de verwerking van de persoonsgegevens veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dat opzicht verbindt de Maatschappij zich er meer bepaald toe om de principes na te leven die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vooropstelt, namelijk:

 • ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van de klanten met hun instemming of op enige andere wettelijke basis worden verzameld;
 • ervoor zorgen dat de gegevens niet langer worden bewaard dan de wettelijke vereiste bewaringstermijn;
 • erop toezien dat enkel de gegevens die voor een specifiek doel nodig zijn, uitsluitend voor dat doel worden verzameld en gebruikt;
 • ervoor zorgen dat de persoonsgegevens in een beveiligde omgeving worden opgeslagen om risico’s op verlies, lekken of diefstal te vermijden.

Met dat oogmerk kan de betrokkene de volgende rechten uitoefenen:

 1. Recht van inzage
  Elke betrokkene heeft het recht om de gegevens die AFI.ESCA Luxembourg S.A. in handen heeft en die op hem betrekking hebben, in te zien. Alvorens de verwerkingsverantwoordelijke inzage verleent, kijkt hij steeds de identiteit na van de persoon die inzage vraagt, ongeacht over wie het gaat.
  De verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor de gewenste gegevens binnen één maand vanaf ontvangst van de vraag mee te delen.
  Het recht van inzage is in principe gratis voor de betrokkene, tenzij het een te zware last voor de Maatschappij zou vormen, in welk geval een betaling zou kunnen worden gevraagd.
 2. Recht op intrekking van de instemming
  Eenieder wiens persoonsgegevens worden verwerkt, kan zijn instemming op elk moment intrekken. De intrekking van zijn instemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking
  waarvoor die instemming werd toegekend, niet in het gedrang.
 3. Recht op vergetelheid / wijziging
  Eenieder wiens persoonsgegevens in het kader van een verwerking zijn verzameld, heeft het recht om onverwijld onvolledige gegevens te laten aanvullen of onjuiste gegevens te laten wijzigen.
  De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke, zonder onredelijke vertraging, de wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen wanneer:
  • de gegevens zijn niet langer nodig voor de verwerking;
  • de betrokkene de toestemming intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
  • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de wissing nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 4. Recht op verzet of op beperking van de verwerking
  Eenieder wiens persoonsgegevens worden verwerkt, kan vragen dat de verwerking van zijn gegevens beperkt worden als:
  • de betrokkene de juistheid betwist van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, en vraagt om de verwerking op te schorten zodat de verwerkingsverantwoordelijke de kwaliteit van de gegevens kan nakijken;
  • de betrokkene zijn gegevens niet wil laten schrappen maar het gebruik ervan wel wil beperken;
  • de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar de betrokkene ze zelf nodig heeft om een rechtsvordering te kunnen instellen, uitoefenen of onderbouwen.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  De betrokkenen hebben het recht om de hen betreffende persoonsgegevens, die ze aan AFI.ESCA Luxembourg S.A. hebben verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en ze hebben het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.


Artikel 6 – Auteursrechten en intellectuele eigendom

AFI.ESCA Luxembourg S.A. is de houder van de intellectuele eigendomsrechten op de merken, logo’s, foto’s en elke andere inhoud van deze site.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn overgedragen, zijn voorbehouden.

De gebruikers mogen deze website niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, afficheren, publiceren, verkopen, toekennen onder licentie, afgeleide werken creëren of eender welke inhoud ervan gebruiken in strijd met het voorwerp van deze site.

Niets mag elektronisch, mechanisch of op enige andere wijze worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de intellectuele eigendomsrechten.

De gebruiker hoeft geen eigendomsrechten te verwerven voor de software, de programma’s, de informatie of de toepassingen of instructies die AFI.ESCA Luxembourg S.A. ter beschikking stelt.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de gebruiksregels die AFI.ESCA Luxembourg S.A. heeft opgesteld, na te leven, vermits hij enkel over een gebruiksrecht beschikt.

AFI.ESCA Luxembourg S.A. behoudt zich het recht voor om alle informatie die op haar site staat, op elk moment en zonder aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te schrappen.


Artikel 7 – Duur en evolutie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden werden aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf het gebruik van de site door de internetgebruiker. AFI.ESCA Luxembourg S.A. behoudt zich het recht om de bepalingen te allen tijde te wijzigen.


Artikel 8 – Beleid inzake klachtenbeheer

Een klacht is elke uiting van ontevredenheid vanwege een verzekeringnemer, prospect, verzekerde, begunstigde, tussenpersoon of eender welke prestatiestrekker, aan het adres van de Maatschappij over haar producten, diensten of het proces zelf in het kader van het beheer van verzekeringscontracten en hun voorwaarden.

Om de klacht te staven, dienen de volgende elementen te worden vermeld: naam en voornaam, volledig postadres, telefoongegevens, desgevallend een mailadres en een heldere omschrijving van het voorwerp van de klacht, eventueel met documenten erbij, en een precieze vermelding van de betrokken verzekeringsdienst of het betrokken verzekeringsproduct.


Klachten worden geldig naar het volgende postadres verstuurd:
AFI.ESCA Luxembourg S.A.
4, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg


De brief met de beslissing wordt binnen een redelijke termijn verstuurd (hooguit een week). Wanneer een ingediende klacht een diepgaandere analyse vergt waarvoor meer tijd nodig is, dan wordt in afwachting alvast een ontvangstbevestiging naar de klager gestuurd.


Als de persoon die de verzekeraar heeft aangesproken, het niet eens is met de behandeling van de klacht, dan kan hij terecht bij:

 • de Association des Compagnies d’assurances (ACA), B.P. 448, L-2014 Luxembourg
 • de Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC), 55 rue des Bruyères, L-1274 Howald
 • het Commissariat aux assurances (CAA), 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

De inhoud van de portaalsite is onderworpen aan de wetgeving van toepassing in het Groothertogdom Luxemburg.
De internetgebruiker erkent de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken met betrekking tot de inhoud, het gebruik van de site en de vonnissen die hieruit voortvloeien.


Haut de page